STRONA G紟NA
HISTORIA
STATUT
ZARZ.
TRENERZY
Junior m這dszy - rocznik 2006
Junior m這dszy - rocznik 2007
M這dzik I - rocznik 2008
M這dzik II - rocznik 2009
Dzieci 2010 i m
Dzieci
Rocznik 2003
Rocznik 2001/2002
Rocznik 2001/2002
Rocznik 2000
Rocznik 1999
IX Edycja OHML
SKxDKI
KONTAKT


Firma wspiera młodzieżową piłkę ręczną
 STATUT

STATUT
STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ
„WISx PΜCK"


I. Postanowienia ogólne.

§1.

1.   Stowarzyszenie dzia豉j帷e na podstawie niniejszego statutu nosi nazw:

     Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wis豉 P這ck

2.   Stowarzyszenie mo瞠 si pos逝giwa nazwami skróconymi:
      Stowarzyszenie KF „Wis豉 P這ck", Stowarzyszenie „Wis豉 P這ck"
3.   Siedzib stowarzyszenia jest P這ck.
4. Stowarzyszenie dzia豉 zgodnie z Ustaw o kulturze fizycznej, Ustaw Prawo o stowarzyszeniach, oraz niniejszym statutem
5.  Stowarzyszenie dzia豉 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, mo瞠 równie podejmowa dzia豉nia  poza granicami kraju.
6.   Stowarzyszenie     mo瞠     by     cz這nkiem     krajowych,     zagranicznych     lub mi璠zynarodowych organizacji o tym samym, b康 podobnym profilu  dzia豉nia.
7.  Stowarzyszenie opiera swoj dzia豉lno嗆 na pracy spo貫cznej swoich cz這nków, oraz pracy zawodowej cz這nków Zarz康u, mo瞠 równie zatrudnia pracowników. Pieni康ze na prac zawodow cz這nków Zarz康u nie mog pochodzi z dotacji otrzymanych na szkolenie m這dzie篡 ale tylko, ze 鈔odków pozyskanych od sponsorów specjalnie na ten cel.                         8. W celu realizacji zada statutowych stowarzyszenie mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz, o nast瘼uj帷ym przedmiocie dzia豉nia:

-    PKD 92.6   Dzia豉lno嗆 zwi您ana ze sportem
-    PKD 92.7  Dzia豉lno嗆 rekreacyjna pozosta豉
-    PKD 63.30 Dzia豉lno嗆 zwi您ana z turystyk
-    PKD 92.32 Dzia豉lno嗆 obiektów kulturalnych
- PKD 52.11 Sprzeda detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewag  篡wno軼i, napojów i wyrobów tytoniowych
-    PKD 52.12 Sprzeda detaliczna pozosta豉 w niewyspecjalizowanych sklepach
-    PKD 52.6 Handel detaliczny prowadzony poza sieci sklepow
-    PKD 55.5 Dzia豉lno嗆 stoówek i katering
-    PKD 74.40 Reklama
-    PKD 74.70 Sprz徠anie i czyszczenie obiektów


II. Cele stowarzyszenia i ich realizacja.


§2.

l.  Celami stowarzyszenia s:
-  prowadzenie dzia豉lno軼i sportowej jako klub sportowy w rozumieniu Ustawy o kulturze fizycznej, w tym uczestniczenie w rozgrywkach sportowych, oraz tworzenie sekcji sportowych,
-  promowanie miasta P這cka poza jego granicami oraz tworzenie pozytywnego wizerunku miasta,
- propagowanie sportu oraz kultury fizycznej w鈔ód mieszka鎍ów P這cka, w tym w szczególno軼i w鈔ód dzieci i m這dzie篡,
-   szkolenie sportowe, rekreacja i turystyka,
-  propagowanie i inicjowanie programów na rzecz ochrony zdrowia dzieci i ich prawa do harmonijnego rozwoju,
-    przeciwdzia豉nie uzale積ieniom w鈔ód dzieci i m這dzie篡 i propagowanie zdrowego stylu 篡cia,
-   wdra瘸nie programów wychowawczych i resocjalizacyjnych w鈔ód dzieci i m這dzie篡,
- wspieranie inicjatyw spo貫cznych i samorz康owych, maj帷ych na celu ochron dzieci i m這dzie篡 przed ubóstwem i wp造wem zjawisk patologicznych.

2.   Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

- podejmowanie inicjatyw na rzecz pozytywnych zmian w 鈍iadomo軼i spo貫cznej dotycz帷ych praw dziecka,
- uczestnictwo w rozgrywkach sportowych o zasi璕u lokalnym i ogólnokrajowym, organizowanych przez odpowiednie zwi您ki sportowe,
- organizacj zaj耩 dydaktycznych, imprez sportowo-rekreacyjnych, wycieczek i rajdów turystycznych,
- podejmowanie dzia豉 edukacyjnych popularyzuj帷ych rol sportu, w prawid這wym rozwoju dzieci i m這dzie篡,
-  podjecie wspó逍racy z Wis陰 P這ck S.A. i uczestnictwo w organizacji rozgrywek dru篡ny pi趾i r璚znej,
-  prowadzenie i organizowanie zaj耩 szkoleniowych i treningowych dla dzieci i m這dzie篡, w szczególno軼i organizowanie grup m這dzie穎wych pi趾i r璚znej i pi趾i no積ej oraz podj璚ie wspó逍racy z „Wis陰 P這ck” S.A., w celu umo磧iwienia uzdolnionym wychowankom kontynuowania kariery w profesjonalnym klubie sportowym,
-   organizacj i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i m這dzie篡,
-   prowadzenie dzia豉lno軼i informacyjnej,
- podejmowanie wspó逍racy z innymi stowarzyszeniami, organizacjami podmiotami o podobnych celach dzia豉nia,


III. Cz這nkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowi您ki.

§3.

1.  Cz這nkowie stowarzyszenia dziel si na:
1) zwyczajnych,
2) wspieraj帷ych,
3) honorowych,

2.  Cz這nkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mog by obywatele polscy,  o pe軟ej zdolno軼i do czynno軼i prawnych, nie pozbawieni praw publicznych, którzy:


    1) z這膨 pisemn deklaracj cz這nkowsk zawieraj帷 imi i nazwisko, dat urodzenia,         miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, o鈍iadczenie o przyst徙ieniu,
    2) uzyskaj pisemn rekomendacj dwóch cz這nków wprowadzaj帷ych.

3. Cz這nkiem wprowadzaj帷ym mo瞠 by cz這nek za這篡ciel lub cz這nek zwyczajny Stowarzyszenia o przynajmniej trzyletnim sta簑.

4.  Decyzj o  przyj璚iu  w poczet  cz這nków  lub wykluczeniu  ze  Stowarzyszenia podejmuje Zarz康 Stowarzyszenia zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów.

5.  Cz這nkostwo powstaje z dniem podj璚ia przez Zarz康 uchwa造 o przyj璚iu w poczet cz這nków Stowarzyszenia. O podj璚iu uchwa造 Zarz康 powiadamia zainteresowanych.

§4.

Cz這nek zwyczajny Stowarzyszenia:
1)  posiada bierne i czynne prawo wyborcze,
2) mo瞠 wnioskowa we wszystkich sprawach dotycz帷ych celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
3)  mo瞠 uczestniczy, z g這sem stanowi帷ym, w Walnym Zebraniu,
4) mo瞠 korzysta z rekomendacji i opieki stowarzyszenia w prowadzonej przez siebie dzia豉lno軼i,
5) mo瞠 korzysta z innych mo磧iwo軼i, jakie Stowarzyszenie stwarza swoim cz這nkom.

§5.

Cz這nek zwyczajny Stowarzyszenia zobowi您any jest do:

1) brania udzia逝 w pracach Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwa w豉dz Stowarzyszenia,
3) regularnego op豉cania sk豉dek cz這nkowskich,
4) troszczenia si o dobro i rozwój Stowarzyszenia.

§6.

1.  Cz這nkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) rezygnacji pisemnej z這穎nej na r璚e Zarz康u Stowarzyszenia,
2) wykluczenia przez  Zarz康  Stowarzyszenia  za  czyny  godz帷e  w  dobre  imi Stowarzyszenia lub dzia豉lno嗆 na jego szkod,
3) wykluczenia przez Zarz康 Stowarzyszenia za prowadzenie dzia豉lno軼i sprzecznej ze statutem, regulaminami oraz uchwa豉mi w豉dz Stowarzyszenia,
4) nieusprawiedliwionego nie brania udzia逝 w pracach Stowarzyszenia,
5) nieop豉cania sk豉dek cz這nkowskich przez okres jednego roku,
6) 鄉ierci cz這nka,

§7.

Od uchwa w sprawach cz這nkowskich osobie zainteresowanej przys逝guje prawo odwo豉nia si do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od dor璚zenia uchwa造 Zarz康u o wykluczeniu.  Odwo豉nie podlega rozpoznaniu na najbli窺zym Walnym Zebraniu.
Uchwa豉 Walnego Zebrania jest ostateczna.

§8.

1. Osobie fizycznej, szczególnie zas逝穎nej dla dzia豉lno軼i realizowanej i propagowanej przez Stowarzyszenie Walne Zebranie mo瞠 nada status cz這nka honorowego.
2. Cz這nkowi honorowemu przys逝guj te same prawa co cz這nkom zwyczajnym Stowarzyszenia.
3.  Cz這nek honorowy zwolniony jest z p豉cenia sk豉dek cz這nkowskich.
4.  Cz這nkostwo honorowe ustaje na skutek:
    1)  dobrowolnej rezygnacji;
    2)  pozbawienia tej godno軼i przez Walne Zebranie;
    3)  鄉ierci cz這nka.

§9.

1. Cz這nkiem wspieraj帷ym stowarzyszenia mo瞠 zosta osoba fizyczna, a tak瞠 osoba prawna zainteresowana merytoryczn dzia豉lno軼i Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc materialn przeznaczon na cele statutowe i zostanie przyj皻a przez Zarz康 na podstawie pisemnej deklaracji.

2.  Postanowienia statutu dotycz帷e cz這nka zwyczajnego stosuje si odpowiednio do cz這nka wspieraj帷ego, przy czym nie przys逝guj mu uprawnienia wymienione w § 4 pkt. 1 i 3.


IV. Struktura Organizacyjna.

§ 10.

W豉dzami Stowarzyszenia s:

1) Walne Zebranie Cz這nków Stowarzyszenia, zwane dalej walnym Zebraniem
2) Zarz康
3) Komisja Rewizyjna
§ 11.

1.  Kadencja w豉dz wybieralnych stowarzyszenia trwa pi耩 lat.
2.  Wybór w豉dz odbywa si w g這sowaniu jawnym, chyba 瞠 uchwa豉 Walnego Zebrania stanowi inaczej
3.  Uchwa造 w豉dz zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów oddanych w obecno軼i co najmniej po這wy cz這nków tych w豉dz, chyba 瞠 przepisy prawa, b康 postanowienia niniejszego statutu wymagaj wi瘯szo軼i kwalifikowanej.
WALNE ZERBANIE CZΜNKÓW STOWARZYSZENIA

§12.


1.  Najwy窺z w豉dz Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Cz這nków Stowarzyszenia
2. Walne Zebranie zwo造wane jest przez Zarz康 co najmniej raz na rok, jako zebranie sprawozdawcze, a raz na pi耩  lat  jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
3. Walne Zebranie mo瞠 te by zwo豉ne w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek:
1) Zarz康u
2) Komisji Rewizyjnej  
3) co najmniej 2/3 liczby cz這nków Stowarzyszenia
4. Organ zwo逝j帷y Walne Zebranie powinien powiadomi na pi鄉ie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porz康ku obrad, nie pó幡iej ni 14 dni przed tym terminem.
5.  Proponowany porz康ek obrad mo瞠 by przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.
6. W Walnym Zebraniu winna uczestniczy co najmniej po這wa cz這nków uprawnionych do g這sowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który mo瞠 by wyznaczony o godzin pó幡iej tego samego dnia, mo瞠 ono skutecznie obradowa bez wzgl璠u na liczb uczestników.

§ 13.

Walne Zebranie Cz這nków:

1)  rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarz康u i Komisji Rewizyjnej,
2)  na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium ust瘼uj帷emu Zarz康owi,
3) uchwala program dzia豉nia Stowarzyszenia na okres jednego roku oraz podejmuje kluczowe decyzje w sprawach maj徠kowych Stowarzyszenia.
4) wybiera i odwo逝je  cz這nków. Zarz康u Stowarzyszenia oraz cz這nków Komisji Rewizyjnej,
5) nadaje godno嗆 cz這nka honorowego i podejmuje uchwa造 w sprawie pozbawienia tej godno軼i,
6)  rozpatruje odwo豉nia i skargi cz這nków Stowarzyszenia,
7)  podejmuje uchwa造 o wysoko軼i sk豉dek cz這nkowskich,
8)  podejmuje uchwa造 i postanowienia w sprawach b璠帷ych przedmiotem obrad.


ZARZ. STOWARZYSZENIA

§14.

1.  Zarz康 Stowarzyszenia sk豉da si od 2 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie.
2.  Na swoim pierwszym, po wyborze, posiedzeniu Zarz康 wybiera ze swego grona Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika Stowarzyszenia.

§ 15.

1. Do kompetencji Zarz康u nale篡:

1) opracowywanie projektów dzia豉lno軼i merytorycznej Stowarzyszenia
2) kierowanie bie膨cymi sprawami Stowarzyszenia
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn徠rz
4) podejmowanie decyzji w sprawach cz這nkowskich, w tym tak瞠 wykluczenia z szeregów Stowarzyszenia
5) kierowanie dzia豉lno軼i gospodarcz Stowarzyszenia

§16.

Zebrania Zarz康u odbywaj si nie rzadziej ni raz na 3 miesi帷e.KOMISJA REWIZYJNA

§17.


l . W sk豉d Komisji wchodzi mo瞠 od 2 - 3 osób.
2. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz帷ego.

§18.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale篡:
1) kontrolowanie dzia豉lno軼i Stowarzyszenia;
2) sk豉danie sprawozda i wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu;
3) sk豉danie innych wniosków dotycz帷ych dzia豉lno軼i finansowej Stowarzyszenia;
4) wyst瘼owanie do Zarz康u z wnioskiem o zwo豉nie Walnego Zebrania.

§ 19.

Cz這nkowie Komisji Rewizyjnej nie mog by jednocze郾ie cz這nkami Zarz康u.

§20.

Cz這nkom Komisji Rewizyjnej przys逝guje prawo uczestnictwa w zebraniach Zarz康u.


V. Maj徠ek i fundusze Stowarzyszenia oraz sposób reprezentacji.

§21.

Maj徠ek Stowarzyszenia stanowi:

1) sk豉dki cz這nkowskie;
2) wp造wy z dzia豉lno軼i statutowej, w tym z prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;
3) dotacje ze 廝óde rz康owych, samorz康owych, pozarz康owych i zagranicznych;
4) darowizny, zapisy i spadki;
5) 鈔odki z ofiarno軼i publicznej;
6) inne.      

2. Maj徠ek Stowarzyszenia s逝篡 do wykonywania zada statutowych Stowarzyszenia.

§22.

Do zaci庵ania zobowi您a i reprezentacji Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch cz這nków Zarz康u 陰cznie.

VI. Postanowienia ko鎍owe

§23.

Uchwa喚 o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie wi瘯szo軼i 2/3 g這sów, przy obecno軼i co najmniej po這wy osób uprawnionych do udzia逝 w Walnym Zebraniu.


§24.
Uchwa喚 o rozwi您aniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie wi瘯szo軼i 3/4 g這sów przy obecno軼i co najmniej 2/3 osób uprawnionych do udzia逝 w Walnym Zebraniu.

§25.

1.  W przypadku likwidacji Stowarzyszenia decyzj w formie uchwa造 o przeznaczeniu jego maj徠ku podejmuje Walne Zebranie.
2. Je瞠li uchwa豉 o której mowa w ust l nie stanowi inaczej likwidatorem jest skarbnik i sekretarz Stowarzyszenia.

Wstecz Do g鏎y 
Liczba wywo豉 artyku逝: 18674
KLAUZULA INFORMACYJNA
ORLEN HANDBALL MINI LIGA
LOGO
REGULAMIN
DRU玆NY
2014/2015
2015/2016
STANISxW SULI垶KI
MEDIA
SKF WISx PΜCK  |  P這ck, ul. ㄆkasiewicza 34  |  tel. 24 367 65 45  |  skfwislaplock@plo.pl
NIP: 774-28-47-037  |  KONTO: Bank PKO SA I Oddzia w P這cku 53 1240 3174 1111 0010 0575 5780